Omsairamji.com

Jai Sai Ram

Shirdi Sai Baba’s Popular Aarti Lyrics

Shirdi Sai Baba’s Popular Aarti Lyrics

Shirdi Sai Baba’s Popular Aarti Lyrics

Shirdi Sai Baba’s Popular Aarti Lyrics

Thursdays are usually meant for worshiping Lord Vishnu and Sai Baba. This Thursday, we have the lyrics of the most popular Sai Baba Ji aarti songs for you, so that you can make your prayers more blissful.

 1. Aarati Sai Baba…
 2. Saukhyadatara Jiva, charanarajatali
 3. Dyava dasa visava, bhakta visava
 4. Aarati Sai Baba…
 5. Jaluniya ananga
 6. Sasvarupi rahe danga
 7. Mumuksha janan davi.
 8. Nija dola Shriranga, dola Shriranga
 9. Aarati Sai Baba…
 10. Jaya mani jaisa bhava
 11. Tayataisa anubhava
 12. Davisi dayaghana,
 13. Aisi tuzi he mava, tuzi he mava
 14. Aarati Sai Baba…
 15. Tumache nama dhyata
 16. Hare Sansruthivyatha
 17. Agadha Tava karani
 18. Marga davisi anatha, davisi anatha
 19. Aarati Sai Baba…
 20. Kaliyuga avatara,
 21. Saguna Brahma sachara
 22. Avatirna zalase
 23. Swami Dutta Digambara, Dutta Digambara.
 24. Aarati Sai Baba…
 25. Athan Divasa Gurvari
 26. Bhakta kariti vari
 27. Prabhupada Pahavaya
 28. Bhava Bhayanivari, bhayanivari.
 29. Aarati Sai Baba…
 30. Maza nijadravya theva,
 31. Thava charana raja seva
 32. Maghane hechi aata,
 33. Tumhan devadideva, devadideva.
 34. Aarati Sai Baba…
 35. Ichita Dina chatak
 36. Nirmala toya nijasukha
 37. Pajaven Madhava Ya
 38. Sambhala apuli bhaka, apuli bhaka.
 39. Aarati Sai Baba…